Tранспортни услуги
Вадекс Транспорт е специјализиран за
организација на транспорт по "trailer trucking"
системот низ цела Европа

• Транспорти со "walking floor trailers"
  (транспорт на рефус стока)
• Транспорти со ладилници
• Транспорти со мега возила
• Транпорти со стандардни возила
Вадекс Транспорт располага со едуциран, 
професионален и искусен кадар по "trailer
trucking" системот.
Вадекс Транспорт е особено присутен на
Скандинавскиот полуостров како и низ цела
Европа.
Едуцираниот и квалитетен тим допринесува
за
ефикасно следење на возилата со што се
овозможува точна и навремена испорака на
робата до клиентите.
Oстанати услуги
• За поддршка на целокупното транспортно
работење Вадекс Транспорт е овластен
издавач за регионот на IDS безготовински
катички за гориво од програмата на Kuwait
Petroleum како и картички за
безготовинско плаќање на патарини низ
Европа од системот на Multi Service Europe.
Сертификати
• За олеснување на зголемените транспортни
трошоци Вадекс Транспорт возможува,
посредува при поврат на ДДВ од Европа како
за основните транспортни трошоци така и за
други трошоци направени низ Европа.
...Дознајте повеќе!
• Резервација на бродски простор за камиони
за и од Скандинавските земји.
...Дознајте повеќе!